Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.belstu.by/handle/123456789/20452
Title: Фігуры размяшчэння і перастаноўкі як сродкі рэалізацыі эматыўнасці мастацкага маўлення
Authors: Русак, Вольга Уладзіміраўна
Keywords: литературный язык
белорусская литература
стилистические фигуры
экспрессивный синтаксис
Issue Date: 2016
Publisher: БГТУ
Citation: Русак, В. У. Фігуры размяшчэння і перастаноўкі як сродкі рэалізацыі эматыўнасці мастацкага маўлення / В. У. Русак // Труды БГТУ. - Минск : БГТУ, 2016. - № 5 (187).- С. 198-203
Description: У артыкуле аналізуюцца сінтаксічныя сродкі рэалізацыі эматыўнасці мастацкага маўлення. У якасці аб ’ екта даследавання былі абраныя празаічныя творы сучаснага беларускага пісьменніка Янкі Сіпакова – аўтара, характэрнай рысай ідыястылю якога з ’ яўляецца эмацыянальнасць, суб ’ ектывізацыя апавядання, імкненне да сумяшчэння ў межах выказвання эпічна - аб ’ ектыўнага з лірычна- суб ’ ектыўным. Прадметам аналізу сталі сінтаксічныя прыёмы, якія ў навуковай літаратуры называюцца фігурамі размяшчэння і перастаноўкі, а іменна парцэляцыя, сегментацыя, парантэза. Раскрываецца сутнасць пералічаных прыёмаў, на шматлікіх прыкладах праілюстравана іх здольнасць вы-конваць у мастацкім кантэксце эмацыянальна- выдзяляльную функцыю, г. зн . служыць сродкам эмацыянальнай разрадкі аўтара.
URI: http://elib.belstu.by/handle/123456789/20452
Appears in Collections:2016, № 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0198-0203.Rusak.pdf715.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.